सात जन्म

 

नवीन संगीत बजते , सप्त पदी चल संग ।
डहर तभी मधुर लगते , घर सजते नव रंग।।

घर सजते नव रंग , किलकलोल मधु यामिनी ।।
बजते चूड़ी संग, नयन मटकती कामिनी ।।

सात जन्म वरदान , मारे ये तीर कमान ।
युगान्तर साथ मान , वही बंधन नवीन ।।
नवीन कुमार तिवारी,

         

Share: