मौत

आबरू मौत आ बचा मेरी
जिन्दगी मुझको कर रही रूसवा

अरशद साद रूदौलवी

         

Share: